Joyce Zara

THW/Medicaid Doula & Private Pay

My name is Joyce Zara, I am a Full Spectrum Doula/Birth Companion, poet, storyteller, grief tender, survivor, culture bearer, and a ceremonialist residing in Portland, OR. I am a 1.5 generation Batangueña-Bisaya Filipino/x. I was born in Daly City, CA and when I was a month and a half old baby, I moved to the Philippines and lived there for a decade with my family. I grew up in a barangay (village) where traditional Filipino practices and customs were common. I was raised by my aunts and grandmothers in a village while my parents worked hard to provide for me and my siblings. I have always been surrounded by large families and childbearing for as long as I can remember. My vivid memories of my ancestral lands deeply influences my way of living life as a ceremony. I believe that my birth work is an ancestral calling to heal familial wounds, to cultivate intergenerational healing, and to re-village with a decolonizing lens as the driving force behind my labor of love.

I was trained and certified as a full spectrum doula by Roots of Labor Birth Collective in Oakland, CA. After serving marginalized birthing people in the Bay Area, I started my own small doula business. I founded Urduja Doula in dedication to my decolonization path and to my many mothers who raised me, most of them are now ancestors, as well as recognizing the warriorship of my ancestors. Urduja is a pre-colonial warrior and a leader who was a babaylan (shaman, priestess) that deeply inspired me to remember the powerful medicine of my people.

My values and philosophy: I believe in a gentle approach to supporting and caring for the gestational person and families while maintaining trust and respecting each individual’s unique process and journey. I offer individualized care rooted in mind-body-spirit wellness, ancestral healing practices while honoring physiological birth in trauma-informed ways. I embody justice by following the reproductive justice framework in supporting birthing folks having an autonomous, compassionate, and empowering reproductive experience. I believe that birth as a ceremony and I believe in reclaiming traditional practices rooted in revolutionary parenting and cultivating a sustainable future. I am passionate about providing full spectrum doula care to marginalized communities (BI&POC, LGBTQI2S+, low-income, im(migrants), etc.) in my birth work.

Ako ay si Joyce Zara, ako ay ang Full Spectrum Doula/Kasama ng Manganganak, makata, kuwentista, nagaalaga ng ating kalungkutan, tagapagdala ng ating kultura, at ang tagapagdala ng seremonya. Ako ay nakatira sa Portland, OR. Ako ay ang 1.5 henerasyon Batangueña-Bisayà Filipino/x. Ipinanganak ako sa Daly City, CA at yung mga isang buwang gulang pa ako, lumipat ako sa Pilipinas at nanirahan doon ako ng isang dekada kasama ang aking pamilya. Lumaki ako sa barangay at probinsya na kung saan karaniwan ang mga kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino. Inalagaan ako ng aking mga tita at mga lola ko sa probinsya habang ang aking mga magulang ay nagsisikap na alagaan ako at ang aking mga kapatid. Naaalala ko na palagi akong napapaligiran ng malalaking pamilya at panganganak sa bahay. Ang aking matingkad na alaala sa aking mga lupaing ninuno ay malalim na nakakaimpluwensya sa aking paraan ng pamumuhay bilang isang seremonya. Naniniwala ako na ang aking karera na kasama ng manganganak ay ang sagot ng tawag ng mga ninuno ko para pagalingin ang ating henerasyon, at para ibalik ang mga tradisyon at kultura natin sa atin na may dekolonisayson tingin bilang puwersang nagtutulak sa likod ng aking gawain ng pag-ibig.

Ako ay sinamay at kumuha ako ng sertipiko bilang isang full spectrum doula mula sa Ugat ng Panganganak Samahan sa Oakland, CA. Pagkatapos ng trabaho ko sa mga marginalized na mga buntis sa Bay Area, nagsimula ako ng sarili kong maliit na negosyong doula. Itinatag ko ang Urduja Doula bilang isang dedikasyon sa aking landas ng dekolonisasyon at sa aking maraming ina na nagpalaki sa akin, karamihan sa kanila ay mga ninuno na, gayundin bilang pagkilala sa pagiging mandirigma ng aking mga ninuno. Si Urduja ay isang pre-kolonyal na mandirigma at isang pinuno na isang babaylan (shaman, priestess) na lubos na nagbigay inspirasyon sa akin na alalahanin ang makapangyarihang gamot ng aking mga tao.

Aking mga pinahahalagahan at pilosopiya: Naniniwala ako sa isang banayad na diskarte sa pagsuporta at pag-aalaga sa mga buntis at mga pamilya habang pinapanatili ang tiwala at paggalang sa natatanging proseso at paglalakbay ng bawat indibidwal. Nag-aalok ako ng indibidwal na pangangalaga na nakaugat sa kagalingan ng isip-katawan-espiritu, mga kasanayan sa pagpapagaling ng mga ninuno habang pinararangalan ang physiological na kapanganakan sa mga paraang may kaalaman sa paghihirap. Kinakatawan ko ang hustisya sa pamamagitan ng pagsunod sa isang balangkas ng hustisya sa reproduktibo sa pagsuporta sa mga buntis na magkaroon ng isang malaya, mahabagin, at nagbibigay-kapangyarihan na karanasan sa reproduktibo. Naniniwala ako sa kapanganakan bilang isang seremonya at naniniwala ako sa pagbawi ng mga tradisyonal na gawi na nakaugat sa rebolusyonaryong pagiging magulang at paglinang ng isang napapanatiling kinabukasan. Masigasig ako sa pagbibigay ng full spectrum doula na pangangalaga sa mga marginalized na komunidad (BI&POC, LGBTQI2S+, mga manghihirap, imigrante, atbp.) sa aking trabaho na kasama ng manganganak.

Certification & Education:

Certified Traditional Health Worker (THW) Birth Doula | Oregon Health Authority

Certified Full Spectrum Doula – Training for People of Color | Roots of Labor Birth Collective

Certified Breastfeeding Peer Counselor | WIC Contra Costa County

Certified First Aid CPR & AED

Certified Holy Fire Reiki II Practitioner | Eugene, OR

B.S. Recreation Therapy | San Jose State University

Childbirth Educator (in-training) | Whole Body Pregnancy

Queer and Trans Reproductive Support | Birthing Advocacy Doula Trainings

Abortion Doula & Postpartum Doula (in-training) | Birthing Advocacy Doula Trainings

Milk Magic Educator | Nurturely

Herbal Medicine for Birth Support | Hood Herbalism

BIPOC Birthworker Mentorship Program | Birth Bruja

Supporting Survivors who Birth | Birth Bruja

Holding Space for Pregnancy Loss | The Institute for the Study of Birth, Breath, and Death

Giving Life | Muse Medicina

Gender Affirming Practice | Love Over Fear Wellness and Birth

Decolonization School | Center for Babaylan Studies

Healing Cycles of Harm BIPOC Cohort Trainee | Reclaiming Our Own Transcendance (ROOT)

The Lunar Apothecary | Worts + Cunning Apothecary

Mahayana Buddhism & Himalayan Art | Wisdom Study Abroad, Ladakh, India

De La Salle Lipa | Lipa City, Batangas, Philippines

I am fluent in both English and Tagalog.*

*Marunong po akong mag basa at sulat sa Tagalog.